Privatumo politika

Norime informuoti, kad IVS PASKOLOS įmonės vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos (toliau BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

Kaip renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami asmens duomenis, užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikomės BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:

 • Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais;
 • Jūs sudarote ar ketinate sudaryti su IVS PASKOLOS įmone sutartį, arba sutartis jau yra sudaryta ir Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti;
 • Siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus;
 • Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia IVS PASKOLOS įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina IVS PASKOLOS įmonei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:

  • Jums pildant svetainėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant sutartį su IVS PASKOLOS įmone;
 • Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su IVS PASKOLOS įmonės darbuotojais ar atstovais metu.

Kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir kt.;
  • Dokumento duomenys – dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data ir kt.;
  • Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.;
  • Duomenys apie asmeninį gyvenimą – šeimyninė padėtis, vaikai, pragyvenimo sąlygos ir kt.;
  • Duomenys apie profesinę veiklą – darbdavys, patirtis, pareigos, atlyginimas, išsilavinimas ir kt.;
  • Buvimo vietos duomenys – adresas ir kt.;
  • Vartotojo elgsenos duomenys – duomenys apie elektroninę prekybą, pirkimus, nuosavybę (namas, butas, žemė, automobilis, žemės ūkio technika) ir kt.;
  • Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete prieinami duomenys;
 • Finansiniai duomenys – banko išrašas, banko sąskaitos numeris, pajamos, išlaidos, kitos paskolos ir kt.

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Jūsų duomenys yra būtini, kad galėtume suteikti Jums pageidaujamas paslaugas ir užtikrinti tinkamą duomenų naudojimą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • Tiesioginės rinkodaros;
  • Jūsų nuomonės apie paslaugų kokybę;
  • Paslaugų kokybės užtikrinimo;
  • Asmens tapatybės nustatymo;
  • Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos;
  • Know your customer (KYC) principo įgyvendinimo;
  • Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo;
  • Paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės;
  • Sutarčių ir klientų apskaitos;
  • Nuostolių prevencijos;
  • IVS PASKOLOS įmonės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo;
  • Mokumo vertinimo;
  • Įsiskolinimo valdymo;
  • Tinkamo paslaugų teikimo;
 • Kitais su IVS PASKOLOS įmonės sudarytose sutartyse.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime teikti šiems tretiesiems asmenims:

  • Tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant būtų galima įvertinti Jūsų mokumą, įsipareigojimų / sutarties sudarymo ir (ar) vykdymo riziką ir (ar) valdyti įsiskolinimą;
  • Jums pažeidus su IVS PASKOLOS įmone sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos IVS PASKOLOS įmonės teisės ir teisėti interesai;
  • Tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Jūsų skolą ir (ar) išieškoti Jūsų įsiskolinimą;
  • Kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan.), kuriuos IVS PASKOLOS įmonė pasitelkia, Jums būtinų paslaugų teikimui;
 • Kitiems tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami laikantis reikalavimų ir tai yra būtina.

Kokios yra Jūsų teisės?

Informaciją apie save, IVS PASKOLOS įmonės prašomus Jūsų duomenis galite pateikti atvykę į IVS PASKOLOS įmonės biurą, atsiuntę elektroniniu paštu ar paprastuoju paštu.

Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:

 • Susipažinti su IVS PASKOLOS įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
 • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;
 • Nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
 • Skųsti IVS PASKOLOS įmonę kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Savo teises įgyvendinti galite pateikę prašymą, taip pat atvykę į IVS PASKOLOS įmonės biurą ir pateikę laisvos formos prašymą kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

Kaip užtikrinama Jūsų asmens duomenų apsauga?

IVS PASKOLOS įmonės tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš vartotojo ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, IVS PASKOLOS įmonė naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

IVS PASKOLOS įmonė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl IVS PASKOLOS įmonė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Vartotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų savo asmens duomenis. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka vartotojui.

Kaip mes naudojame slapukus?

www.ivspaskolos.lt svetainėje IVS PASKOLOS įmonė gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos vartotojo kompiuterio kietajame diske. Mes stebime svetainės lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų joje apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo svetainėje metu. Ji padeda svetainės valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine bei suteikia galimybę vertinti IVS PASKOLOS įmonės teikiamas paslaugas. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Taip pat, Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus.

Kur kreiptis norint susipažinti su savo asmens duomenimis?

Susipažinti su IVS PASKOLOS įmonės tvarkomais asmens duomenimis galite pateikę prašymą elektroniniu paštu, taip pat atvykę į IVS PASKOLOS įmonės biurą adresu: Pramonės g. 4A, Šilutė ir pateikę laisvos formos prašymą kartu su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite kreiptis ir info@ivspaskolos.lt el. paštu.

Atnaujinimai

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame (dažniausiai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bei duomenų apsaugos praktiką). Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje.

Apribojimai

Draudžiama šią Privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti bei platinti be raštiško IVS PASKOLOS įmonės sutikimo.